coursera

coursera

coursara

Coursera ทุกหลักสูตรสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในหลักสูตรมีการบันทึกวิดีโอการบรรยาย การมอบหมายงานและช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร

Every course on Coursera is taught by top instructors from the world’s best universities and educational institutions. Courses include recorded video lectures, auto-graded and peer-reviewed assignments, and community discussion forums. When you complete a course, you’ll receive a sharable electronic Course Certificate.

coursera.org << Click Here >>