Padlet

padlet

Padlet คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ หรือสรุปเนื้อหา  เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ได้ดีมากเลยครับ วันนี้จึงนำโปรแกรมดีๆ มีฝากเพื่อนครู และผู้ทีสนใจลองฝึกใช้ดูน่ะครับไม่ยาก มีแบบฟรีและเสียตังค์

 

padlet.com <<Click Here>>